Bildungsgeschichte Schweden

  • Artikel drucken

Das Schulsystem vor dem 1. Weltkrieg

Dieser Abschnitt der Bildungsgeschichte ist noch im Redaktionsgang und wird derzeit für die Veröffentlichung übersetzt. Sie können den englischen Originaltext lesen, wenn Sie die Seitensprache wechseln.

Nach oben

Wandel in der Zwischenkriegszeit

Dieser Abschnitt der Bildungsgeschichte ist noch im Redaktionsgang und wird derzeit für die Veröffentlichung übersetzt. Sie können den englischen Originaltext lesen, wenn Sie die Seitensprache wechseln.

Nach oben

Auf dem Weg zu einem allgemeinen Schulsystem in den 1940ern und 1950ern

Dieser Abschnitt der Bildungsgeschichte ist noch im Redaktionsgang und wird derzeit für die Veröffentlichung übersetzt. Sie können den englischen Originaltext lesen, wenn Sie die Seitensprache wechseln.


Nach oben

Verpflichtende neunjährige "Grundskola" und eine neue Form von Oberschule

Nach oben

Verpflichtende neunjährige "Grundskola" und eine neue Form von Oberschule

Nach oben

Dezentralisierung und ein neues Curriculum

Nach oben

Das gegenwärtige Schulsystem

Nach oben

Literaturverzeichnis

Andolf, Göran, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820–1965, (Stockholm: Esselte, 1972).


Axelsson, Thom, Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950, (Linköping: Linköpings universitet, 2007).


Boli, John, New Citizens for a New Society: The Institutional Origins of Mass Schooling in Sweden, (Oxford: Pergamon Press, 1989).


Egidius, Henry, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, (Stockholm: Natur & Kultur, 2001).


Englund, Tomas, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, (Uppsala: Uppsala universitet, 1986).


Englund, Tomas, Utbildning som ”Public Good” eller ”Private Good” – svensk skola i omvandling?, (Uppsala: Uppsala universitet, 1993).


Gerger, Torvald, Utbildning och samhälle: Elevrekryteringen till folkskolan under 1800-talet och till högre skolsystem under 1940-. 1950- och 1960-talen, (Stockholm: Stockholms universitet, 1978).


Harrie, Anna Johnsson, Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991, (Linköping: Linköpings universitet, 2009).


Lindmark, Eva, Läroplaner och andra styrdokument före 1970, (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2007).


Lundahl, Lisbeth, I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: Det svenska högerpartiets skolpolitik 1904–1962 (Lund: Lunds universitet, 1989).


Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94), (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994).


Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994).


Marklund, Sixten, ”Reformstrategier på skolområdet” in Forskning om utbildning, Staffan Selander (ed.), (Järfälla: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992).


Marklund, Sixten, Skolsverige 1950–1975 I–IV, (Stockholm: Skolöverstyrelsen/Liber, 1980–1985).


Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, (Stockholm: Norstedts, 1900).


Nya läroverksstadgan jämte instruktion för Öfverstyrelsen m.m., (Stockholm: Norstedts, 1905).


Persson, Sofia, Läraryrkets uppkomst och förändring: En sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000 (Göteborg: Göteborgs universitet, 2008).


Petterson, Lars, ”Pedagogik och historia – en komplicerad förbindelse” in Kobran, nallen och majjen, Staffan Selander (ed.), (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003).


Richardson, Gunnar, ”Att reformera skolan – ett historiskt perspektiv och några aktuella funderingar” in Forskning om utbildning, Staffan Selander (ed.), Järfälla: Brutus östlings Bokförlag Symposion, 1992).


Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (Lund: Studentlitteratur, 2004).


Sandin, Bengt, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan – folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850, (Lund: Arkiv förlag, 1986).


Sandin, Bengt, ”Skolan, barnen och samhället i ett historiskt perspektiv” i Kobran, nallen och majjen, Staffan Selander (ed.), (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003).


Sandström, Carl Ivar, Utbildningens idéhistoria: Om samhällsförändringarnas inflytande på undervisningens mål och idéinnehåll genom tiderna i Sverige och utlandet, (Stockholm: Svensk facklitteratur, 1991).


Schüllerqvist, Bengt, En lärares bildningsgång: En biografisk studie av ideal, tradition och praxis i svensk läroverksmiljö, (Uppsala: Uppsala universitet, 2002).


Tingsten, Herbert, Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda, (Stockholm: Norstedts, 1969).


Undervisningsplan för Rikets folkskolor 1919, (Stockholm: Norstedts, 1920).

Nach oben